کتابچه نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه

خشـنامه «احتساب سـوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهـه بیمه شـدگان»، تدویـن و از تاریـخ صـدور، جایگزین بخشـنامه ها و دسـتورهای اداری گذشـته خواهد شد.

 • نام فایل : نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه تامین اجتماعی
 • مرجع تهیه فایل: سازمان تامین اجتماعی
 • فرمت فایل: پی دی اف
 • تعداد صفحات : ۵۶ صفحه
 • حجم فایل : حدود ۵۰۰ کیلو بایت
 • قیمت خرید فایل : رایگان

سـازمان تأمیـن اجتماعـی، بزرگتریـن و محوریترین نهـاد در نظـام تأمیـن اجتماعی کشـور از حیث جمعیت تحت پوشـش و گسـتره فعالیـت محسـوب مـی شـود و بـه عنوان یـک نهاد اجتماعـی- اقتصـادی مؤثـر با بخـش قابـل توجهـی از جامعه ارتبـاط تنگاتنـگ دارد، از سـوی دیگـر تنوع خدمـات بیمه ای ضـرورت پاسـخگویی به تعهـدات قانونی سـازمان را در جهت رضایتمنـدی شـرکای اجتماعی آن اجتنـاب ناپذیر می نماید.

بر همین اسـاس و در راسـتای شفاف سـازی مقررات سـازمانی، ایجـاد وحـدت رویـه، بهبـود مسـتمر و روزآمد امـور و آگاهی مخاطبیـن سـازمان از حقوق و تکالیف مقرر پـروژه مهم اصلاح، روانسـازی و تلخیـص کلیـه بخشـنامه ها و دسـتورالعملهای لازم الاجرا با محوریت مؤسسـه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و مشـارکت معاونتها و ادارات کل تخصصی با لحاظ چشـم انداز سـازمان در افـق برنامه ۱۴۰۴به عنوان سـازمانی پایـدار، پویا، چابـک و سـرآمد در پاسـخگویی، با فرآیندهای هوشـمند ارائه خدمـات کیفی و بهنگام، در دسـتور کار سـازمان قـرار گرفت.

در ایـن راسـتا ضمن بازنگری در مفاد ۲۶بخشـنامه و دسـتور اداری در حـوزه امـور فنـی بیمه شـدگان و اعمـال اصلاحـات اساسـی منطبـق با تغییرات مرتبط با قوانیـن موضوعی و قوانین بالادسـتی و همچنین آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، بخشـنامه «احتساب سـوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهـه بیمه شـدگان»، تدویـن و از تاریـخ صـدور، جایگزین بخشـنامه ها و دسـتورهای اداری گذشـته خواهد شد.

 • الف- ماده ۹۵قانون تأمین اجتماعی مصوب۱۳۵۴
 • ب- قانـون اصـلاح تبصـره مـاده ۱۴قانـون کار و الحـاق یـک تبصـره به آن مصـوب ۱۳۸۳/۱/۳۰مجلـس شـورای اسـلامی؛
 • ج- قانـون استفسـاریه قانـون اصـلاح تبصره مـاده ۱۴قانـون کار و الحاق یک تبصـره به آن مصـوب ۱۳۸۵/۳/۲۸مجلس شـورای اسـلامی؛
 • د- آیین نامـه اجرایـی قانـون اصلاح تبصـره مـاده ۱۴قانـون کار و الحاق یک تبصـره به آن مصـوب ۱۳۸۴/۴/۸هیئـت وزیران؛
 • هــ – دادنامه  هـای شـماره ۱۱۳۰مـورخ ۱۰۵۱ ،۸۶/۱۰/۲مـورخ ،۸۶/۹/۲۷ ۸۶/۶/۱۸ مورخ۴۲۰ ،۸۶/۱۱/۲۸ مورخ۱۳۹۸ و۱۳۷۹ ،۸۹/۵/۴ مـورخ۱۶۷ و ۴۱۲مـورخ ۸۸/۵/۱۸هیئـت عمومی دیـوان عدالت اداری
به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.