تماس با ما

شما می توانید برای ارتباط با بانک فایل هم رده از ایمیل زیر استفاده کنید

همچنین می توانید مشکلات خود را در ارتباط با دانلود فایل ها مطرح نمایید.

تماس با هم رده از طریق:

hamrademe [@] gmail [.] com

ما همه هم رده ایم، فقط یک شعار نیست، یک باور است که با همکاری همه شما به بار خواهد نشست.