دسته: دانلود معلومات عمومی و تخصصی

دانلود کتاب اموال دولتی در قوانین جدید ۰

دانلود کتاب اموال دولتی در قوانین جدید

مجموعـه حاضـر اشـاره اي اسـت بـه مهمتـرین قـوانین و مقـررات امـوالی در قـوانین جدید از جمله قانون برنامـه ششـم توسـعه، قـانون احکـام دائمـی، قـانون بودجـه 96 و ضـوابط اجرایـی آن. همچنـین بـه برخـی قـوانین و توضـیحات مـرتبط بـا قـوانین فوق نیز اشاره گردیده است.

اصول مقاله نویسی ، چگونه مقاله نویسی را شروع کنیم؟ ۰

اصول مقاله نویسی ، چگونه مقاله نویسی را شروع کنیم؟

اصلی ترین و مهمترین شیوه ارائه نتایج یک مطالعه و تحقیق، تهیه مقاله پژوهشی است و محققی در صحنه تولید وانتشار علمی موفق است که بتواند نتایج پژوهش خود را در مجلات معتبر پژوهشی به چاپ برساند

ساختار مقاله نویسی ، روش نگارش مقاله علمی پژوهشی ۰

ساختار مقاله نویسی ، روش نگارش مقاله علمی پژوهشی

امروزه تحقیقات و پژوهش های زیادی در سطح دنیا انجام می شود که همگی می توانند در نوبه خود ارزشمند باشند ولی تعداد کمی از این پژوهش ها راه در جامعه علمی باز می کنند و در مجلات معتبر چاپ می شوند.

گزارش نویسی چیست و چگونه گزارش بنویسیم + راهنمای کامل گزارش نویسی ۰

گزارش نویسی چیست و چگونه گزارش بنویسیم + راهنمای کامل گزارش نویسی

مهارت گزارش نویسی را باید قبل از ورود به محیط شغلی آموخت. البته تجربه‌ی عملی، می‌تواند این مهارت را بهبود دهد. به شرطی که قبلاً اصول گزارش نویسی حرفه ای را آموخته باشیم.

دانلود رایگان کتاب حسابداری تهیه و تنظیم صورتهای مالی ۰

دانلود رایگان کتاب حسابداری تهیه و تنظیم صورتهای مالی

سیستم حسابداری باید تمام اطلاعات مالی مربوط به یک واحد تجاری را شناسایی، اندازهگیری، ثبت، طبقه بندی و در قالب صورتهای مالی خلاصه نماید تا اطلاعات مفیدی را برای استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری فراهم کند

دانلود رایگان کتاب حسابداری اموال و انبار ۰

دانلود رایگان کتاب حسابداری اموال و انبار

داراییهای ثابت بخش مهمی از منابع هر واحد اقتصادی به حساب می آیند؛ در نتیجه آگاهی کامل و نظارت همه جانبه بر اموال و دارایی ثابت شرکت برای مدیران واحدهای مذکور ضروری و حیاتی است.

حسابداری و حسابرسی ۰

دانلود رایگان کتاب حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

کتاب درسی حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی شامل 5فصل است و هر فصل دارای واحد یادگیری است و هر واحد
یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است.